نیروگاه جنوب فارس

  • کارفرما: شرکت انرژی تابان پویا
  • محل پروژه: خنج,فارس
  • تاریخ شروع مطالعات: آذر 1390
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: شهريور 1392
نیروگاه جنوب فارس
خدمات:
خدمات مهندسی مرحله اول و دوم و مهندسی خرید
پیمانکار:
بلندپایه
وضعیت پروژه تاکنون:
اتمام یافته
مشخصات:
خدمات مهندسی نیروگاه 1000 مگا واتی سیکل ترکیبی جنوب فارس توسط شرکت بلندپایه به این شرکت واگذار گردید. مشاور کارفرما شرکت توسعه انرژی متین می باشد.