مخازن همدان

  • کارفرما: سازمان توسعه برق ايران
  • محل پروژه: همدان
  • تاریخ شروع مطالعات: مهر 1390
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: آبان 1391
مخازن همدان

شرح خدمات:
خدمات مهندسی مرحله اول و دوم
پیمانکار:
بلندپایه

مشاور كارفرما:

شركت مهندسي قدس نيرو

وضعیت پروژه تاکنون:
اتمام یافته
مشخصات:
پروژه احداث مخازن دفني بتني 60000 متر مكعبي واقع در نيروگاه شهيد مفتح همدان به منظور تأمین بخشی از نیاز سوخت نيروگاه ها و همچنین توسعه اين نيروگاه و استفاده از تواناییهای بالقوه مردم استان همدان انجام شده است.